Säännöt

Tulostettava versio (pdf)

1 $ Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Etelä-Hartolan vesiosuuskunta ja sen
kotipaikka on Hartolan kunta.

2 § Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja
viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa
jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös
muille vesihuoltolaitoksille.

3 § Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen
hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei
hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian
osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen
tehtyään liittyä osuuskunnan vesi- ja viemäri verkostoon ja
käyttää osuuskunnan palveluja.

5 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäri verkostoon ja
osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen
sopimus. Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden
sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan
yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

6 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo
(osuusmaksu) on 100 euroa. Osuusmaksu on maksettava yhdessä
erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa
jäseneksi hyväksymisestä lukien.

7 § Vapaaehtoiset osuudet

Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan
kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai
valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jäsen ei saa vähentää
vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut
vähintään viisi vuotta tällaisen osuuden antamisesta.

8 § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi-
ja viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun. Osuuskunnan kokous
päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista,
maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa
hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätyn laisista johtoliittymistä ei
peritä liittymismaksua. Jäsen voi siirtää liittymismaksulla
saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle
omistajalle ja haltijalle. Liittymismaksu palautetaan, kun
osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi
rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus
irtisanotaan.

9 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää
ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana
kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai
uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu
voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan
ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus. Ylimääräistä
maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen
perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin
kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai
samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä
maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten
suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään
jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä. Jos ylimääräistä
maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille
aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden
kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin
lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen,
saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa.
Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin
osuusmaksu.

10 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan
sitoumuksista tai muista veloista.

11 § Vesi – ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja
uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta ja
kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

12 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:
1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja
osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin
voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai
hinnastoa
3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten
kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen
rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle
oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3)
kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoja
5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö
tarkastaa vesi- ja viemäriverkostoon liitetyt johdot.

13 § Jäsenten yksimielinen päätös

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan
kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätöksenteko
edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja
yksimielisyyttä. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on
päivättävä ja vähintään kahden jäsenen allekirjoitettava.
Päätöksessä on mainittava paatokseen osallistuneiden jäsenten
nimet. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä
osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei
kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

14 § Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa
hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan
pidettävä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei
hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin
muuta Suomen paikkakuntaa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä
yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide,
jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista
äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä.
Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa
asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt. Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai
tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole
saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys
niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi
katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava
pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä
kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on
äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat
jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään
kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan
tarkastettava ja allekirjoitettava.

15 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä
tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
tilikaudelta
4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai
tappio antaa aihetta
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan
varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
Jos tilintarkastajana on yhteisö ei varatilintarkastajaa valita.
10) määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen
julkaistaan
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan
kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Jos kokouksessa
käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa,
kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja
viimeistään kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan
ilmoituksella, joka lähetetään postitse, tai kirjallisesti
lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle
jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa. Kutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa
käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12
§:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien
tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava
päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

17 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen (3-5) jäsentä,
jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin
monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä.
Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten
henkilökohtaisiksi varamiehiksi. Hallitukseen voidaan valita
osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja
osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja.
Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä,
onko hän osuuskunnan jäsen.
Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei
säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa
kuulua hallitukseen.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi, aluksi
arvan mukaan ja sitten vuorottain.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

18 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin
puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan
saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole
mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian
käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen
tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian
käsittelyyn.
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota
enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet
menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä
hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus
koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.
Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen
jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää
niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa
toisin päätä.
Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien
sopimusten ehdoista
3 ) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä
kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain
toimittamaan tällaisia tarkastuksia
4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja
valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja
5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen
toimenpiteitä vaativia asioita.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka
allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen
kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen
valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on
oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.
Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.

19 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin
päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan
hallitus. Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa
kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän
hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

20 § Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan
palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat
toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai
hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä.
Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

21 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta
on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja
se on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään
kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin
viimeistään ennen toukokuun loppua.

22 § Tilintarkastajat

Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajana on yhteisö ei,
varatilintarkastajaa tarvita.

23 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle
luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on
siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset,
hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajan on haettava
osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.
Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama
liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän
osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa
talloin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin
perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka
siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

24 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos
hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä
ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.
Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään
hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin
oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin
kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta
osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös
muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat
taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi
eläessään ollut.

25 § Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsen
voidaan erottaa osuuskunnasta,
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan
suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä
johtuvia velvollisuuksiaan
2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen
osuuskunnan palveluksia
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai
muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa
olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen
vastaisesti tai
5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

26 § Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen
osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona
tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai
vapaaehtoisille osuuksille. Ylijäämää voidaan jakaa samalla
kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta
päättää osuuskunnan kokous.

27 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksikolmasosaa annetuista äänistä.

28 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous, miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

29 § Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen
hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan,
selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnanjäsenen välillä
ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

30 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnankokous. Päätös on
pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu,
jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä.